Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

I. Definicje.

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.galeria.aia.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Sprzedawca” – Firma Handlowa A&A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Piotrkowska 146, 90-063 Łódź, NIP 726-012-58-54, REGON: 004298812, e-mail: galeria@aia.pl.

b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej

www.galeria.aia.pl oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. „Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, a także stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

1. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta lub po jego założeniu.

2. Założenie Konta lub złożenie zamówienia bez założenia Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu odpowiedniego formularza.

 

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta.

 

§ 7

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, co powoduje zawarcie ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem aktywacji Konta przez Klienta zgodnie z postanowieniami punktu 5 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca po wysłaniu do niego formularza, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta. W celu aktywowania Konta, Klient musi kliknąć odpowiedni link, podany w mailu, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu szóstego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość dodawania towarów i składania zamówień.

 

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

 

§ 10

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta lub bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 11

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

3. Następnie należy wybrać metodę płatności i sposób dostawy.

4. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Jeżeli Klient posiada już Konto wówczas może się na nie zalogować. Jeśli nie posiada takiego Konta, to ma możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej” i podać swoje dane, które są niezbędne do złożenia zamówienia. Możliwe jest również wskazanie innego adresu wysyłki, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki i podanie danych, niezbędnych do złożenia zamówienia. Klient, który nie posiada Konta w sklepie, ma na tym etapie możliwość jego założenia

6. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.

9. Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu poinformuje Klienta, czy ofertę przyjmuje, czy też nie ma możliwości jej przyjęcia. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailem o przyjęciu złożonej przez niego oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

 

§ 12

Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient. W przypadku towarów o dużych wymiarach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

 

§ 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

 

 

V. Zwroty i reklamacje.

 

§ 14

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania Konsumentowi zakupionych rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie.

 

§ 15

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: galeria@aia.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

2. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 

§ 16

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 17

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres galeria@aia.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

§ 18

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 19

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.galeria.aia.pl